Instagram


Facebook

Framtidige investeringer i kollektivtrafikken


2023-11-15

Bild:Ruter As / Nucleus AS, Øyvind Ganesh Eknes

Oslopakke 3 skal reforhandles til våren og i den forbindelse har Oslo kommune og Viken fylkeskommune (Akershus etter 1.1.2024) bedt Ruter om å vurdere hvilke behov det er for investeringer i kollektiv infrastruktur og materiell fram mot 2040. Sporveien har deltatt i arbeidet.

Utredningen er et underlag for prioriteringer som Ruters eiere skal gjøre i forhandlingene i Oslopakke 3. Utredningen vil også brukes i arbeid med oppfølging av Byvekstavtalen og i innspill til Nasjonal Transportplan 2025-36.

Utredningen bygger videre på arbeidet som ble gjort som del av arbeidet med KVU Oslo-navet i 2016 og Ruters mobilitetsstrategi fra januar 2023. Ruter og Sporveien legger vekt på å sikre tilstrekkelig med midler til å ta vare på dagens infrastruktur, at det etableres forutsigbare og stabile rammer til drift for å utnytte de infrastrukturinvesteringer som er gjort, og at investeringer i ny infrastruktur og materiell gir muligheter til å gjennomføre nyttige forbedringer i kollektivtilbudet.

Frem til åpningen av Fornebubanen i 2029 anbefaler Ruter, med støtte fra Sporveien, å oppgradere Majorstuen stasjon og kjøpe flere vogner.

Etter at Fornebubanen er åpnet, foreslås det at Holmenkollbanen vendes på Majorstuen i en periode. Ved å gjøre dette, kan man doble antall avganger på Kolsåsbanen og kjøre kun lange tog på Lambertseterbanen. Dette er blant banene hvor kundene opplever lange ståtider og trengsel i dag. Samtidig kan antall avganger på Holmenkollbanen økes fra 4 til 6 avganger i timen.

- Byrådets ambisjon er at det skal bli enda enklere og mer attraktivt å velge trikk, buss og bane. Det er viktig for at flere skal kunne la bilen stå og for å redusere støy, kø og forurensing i byen. Vi skal gjennomføre noen store investeringer i årene som kommer, og jeg er glad for at vi nå har fått et solid faglig grunnlag som skal hjelpe oss når vi skal planlegge fremtidens kollektivtilbud, sier Marit Vea (V), byråd for miljø og samferdsel.

- Oslo, Akershus og staten har i mange tiår samarbeidet om å utvikle et kollektivnett som gjør at vi i dag klarer å løse de tyngste transportstrømmene kollektivt. Store prosjekter er blitt til virkelighet gjennom samarbeidet i Oslopakkene, der kollektivtiltakene har fått stadig høyere prioritet. Ruter har nå gitt sine innspill på behov og prioriteringer for å kunne løse utfordringene fram mot 2040. Vi vil nå sette oss grundig inn i rapporten før vi setter i gang arbeidet med å utforme et reforhandlet forslag til Oslopakke 3 avtale, sier Anette Solli (H), fylkesrådsleder i Akershus fylkeskommune.

Noen hovedtrekk fra rapporten:

  • Bygging av Fornebubanen, endring i prognosene for befolkningsvekst og endrede reisevaner etter pandemien, gjør det mulig å forskyve på ferdigstillelse av ny T-banetunnel i sentrum frem til rundt 2040. Ruter vurderer at risikoen ved å stanse planleggingen på nåværende tidspunkt er høy, og anbefaler derfor at planleggingen fortsetter.
  • Majorstuen stasjon bør oppgraderes slik at investeringen i nytt signalanlegg kan utnyttes best mulig. En oppgradering av Majorstuen vil gjøre det mulig å øke antall avganger på Fornebubanen, Kolsåsbanen, Holmenkollbanen, Grorudbanen og lengre tog på Lambertseterbanen.
  • Videre øker oppgradert Majorstuen stasjon og nytt signal- og sikringsanlegg kapasiteten på stasjonen slik at Fornebubanen kan kjøre med åtte tog i timen gjennom Majorstuen, og frekvensen på Grorudbanen mellom Vestli og Tøyen kan økes til åtte tog i timen hver vei.
  • Det bør sikres midler til å gjennomføre oppgraderinger på holdeplasser for å sikre god tilgjengelighet for befolkningen.
  • Det er nødvendige å gjøre flere tiltak for kunne starte implementeringen av den nye rutemodellen for trikk som skal starte realiseringen av kapasitetsøkningen i trikkesystemet, og slik sikre utnyttelsen av investeringene gjort i Trikkeprogrammet; herunder oppgradering av Briskebylinjen og økt vendekapasitet på Muselunden.
  • Med bakgrunn i de store potensielle gevinstene en kan få av å forbedre fremkommeligheten for buss og trikk, mener Ruter at det bør settes forpliktende mål og etableres langsiktig finansiering som sikrer en solid forbedring av fremkommelighet for kollektivtransporten. Ruter anbefaler at det settes av 100 mill. kr årlig til mindre fremkommelighetstiltak til buss og trikk (60 mill. kr til Oslo og 40 mill. kr til Akershus).

Basert på det en vet pr. i dag, vil det være behov for ytterligere kapasitetsøkende tiltak i T-banesystemet rundt 2040. Ruters vurdering er fremdeles at en ny T-banetunnel gjennom sentrum best svarer ut det fremtidige behovet, men er åpne for at det kan komme endringer i løpet av planleggingsperioden. Det er derfor viktig å jobbe systematisk med å ta inn ny informasjon, og å oppdatere kunnskapsgrunnlaget frem til en eventuell investeringsbeslutning.


Källa: Ruter AS


Tipsa en vän Skriv ut
Mest lästa

Elteco

Batcofra

Ramirent

Rosendalmaskin

HBM
Unica Media AB © 2022
Org.nr 556961-2624


Unica Media AB
Hammarby Fabriksväg 23
120 30 Stockholm
Sverige


Spørsmål:
info(at)unicamedia.se
Annonse:
annons(at)unicamedia.se